Forum Gdańsk (wcześniej Forum Radunia), to jedna z tych inwestycji, której realizacja szczególnie nas interesowała. Wyjątkowe położenie pomiędzy, czekającą od lat na rewitalizację Biskupią Górką, a Drogą Królewską. Olbrzymi potencjał terenu wynikający z obecności zabytkowego Kanału Raduni. Czy wreszcie ogromna skala całej inwestycji realizowanej w partnerstwie publiczno – prywatnym, dająca realną szansę na ożywienie Śródmieścia,  stworzenie jednej z najlepszych przestrzeni publicznych w mieście, znaczącą poprawę układu transportowego,  stworzenie funkcjonalno – przestrzennego połączenia Biskupiej Górki ze Śródmieściem.

Wszystkie te szanse bezpowrotnie zaprzepaszczono.

W listopadzie 2013 roku w liście otwartym do Prezydenta Pawła Adamowicza pisaliśmy:

Pierwotna koncepcja zagospodarowania polegała na stworzeniu harmonijnego przedłużenia Śródmieścia, przestrzeni opartej na kompozycji ulic, placów i kwartałów oraz stojącej przy nich zróżnicowanej wielkomiejskiej zabudowy. Obiecane założenie urbanistyczne zakładało zaprojektowanie osobnych obiektów o rozczłonkowanych bryłach wraz z wytyczeniem przestrzeni publicznych pomiędzy nimi. Z tej obietnicy nie pozostało nic. Zamiast prawidłowej, choć i tak będącej kompromisem z oczekiwaniami inwestora, tkanki miejskiej, otrzymujemy przestrzeń zamkniętą pod dachem jednego kombinatu handlowego, zamiast ogólnodostępnych przestrzeni publicznych – korytarze, galerie i pasaże handlowe, a rozwiązania funkcjonalne jak ślepe ściany na poziomie pieszego, nazbyt rozbudowany układ drogowy czy lokalizacja parkingu wielkopowierzchniowego wraz z wjazdem w kondygnacji parteru stoją w sprzeczności ze współczesną wiedzą i praktyką projektowania terenów śródmiejskich.

Apele i uwagi do kształtu inwestycji były ignorowane, a opinię publiczną mamiono atrakcyjnymi makietami i wizualizacjami.

W drugiej połowie 2017 roku dotarliśmy do informacji, które następnie zostały przez nas potwierdzone i opublikowane, a których wynikało że historyczny Kanał Raduni zostaje przykryty betonową płytą.  Mimo oczywistych prac podejmowanych przy Kanale Raduni przedstawiciele Miasta zaprzeczali naszym doniesieniom o bezprawnej ingerencji w zabytek.

Rozpoczęliśmy proces wzmożonych interwencji, uwag, składania wniosków do organów administracji publicznej odpowiedzialnych za kontrole nad przebiegiem inwestycji zgodnie z prawem. Łącznie złożyliśmy kilkanaście wniosków o kontrolę nad inwestycją. Temat silnie zainteresował media, nie tylko lokalne, ale także o zasięgu ogólnopolskim.

Dzięki naszej interwencji interpelację do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przebiegu prac przy Kanale Raduni wniosła posłanka na Sejm Agnieszka Pomaska.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w nałożył maksymalny wymiar kary administracyjnej – 500 tys. zł – od  za prowadzenie prac budowlanych przy kanale Raduni bez ważnego pozwolenia konserwatorskiego.

W sierpniu 2018r. Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin prof. IH PAN stwierdziła nieważność decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku pozwalających na budowę tzw. „koryta edukacyjnego” na wpisanym do rejestru zabytków Kanale Raduni w Gdańsku w ramach inwestycji Forum Gdańsk. Obie decyzje – pierwsza z października 2016 r. i druga z lutego 2018 r. – zostały wydane z rażącym naruszeniem przepisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Tym samym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego całkowicie potwierdziło nasze zarzuty kierowane w stronę inwestora oraz władz Miasto Gdańsk. Cieszymy się z podjęcia tej, jedynej słusznej w zaistniałej sytuacji, decyzji. Liczymy na nakaz przywrócenia otwartego przebiegu Kanału Raduni oraz wyciągnięcie stosownych konsekwencji wobec osób, które dopuściły się rażącego naruszenia prawa.

Kontakt