Strategia przekształceń Podwala Przedmiejskiego w Gdańsku

#podwaleprzedmiejskie

Zobacz

Problematyka

Podwale Przedmiejskie stanowi silną barierę przestrzenną i mentalną dzielącą historyczne śródmieście Gdańska. W świadomości mieszkańców i turystów stanowi granicę, na której kończy się centrum miasta. Przestrzeń ta pełni wyłącznie funkcję komunikacyjną, głównie o charakterze tranzytowym. Nie posiada formy wnętrza miejskiego, jest przeskalowana i chaotyczna. Cechuje się skrajnie niskim poziomem aktywności ludzkiej, a istniejące wokół tereny zielene są zdegradowany i nie pełnią rali przestrzeni publicznej.

Omawiany obszar śródmieścia Gdańska przyczynia się nie tylko do dekompozycji przestrzennej dzielnicy Śródmieście, ale także wzmacnia rozwarstwienie społeczne i związany z tym szereg problemów społeczno ekonomicznych.

 


Diagnoza

 


Istnienie powyższego problemu potwierdzają badania społeczne. Badania takie przeprowadzono na potrzeby projektu na początku 2015 roku wśród 487 dorosłych mieszkańców południowej części Śródmieścia. Całość koncentrowała się wokół obszarów problemowych, takich jak: charakterystyka badanej zbiorowości, percepcja i waloryzacja badanego obszaru, identyfikacja z przestrzenią, postawy wobec planowanych przekształceń przestrzeni, potrzeby i oczekiwania dotyczące przekształceń Podwala Przedmiejskiego czy deklarowana aktywność mieszkańców na rzecz rewitalizacji.

Zdecydowana większość mieszkańców biorących udział w badaniu wskazała, iż istnieje potrzeba przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych na terenie objętym projektem (90,7%). Przeważająca większość respondentów (87%) wyraziła również potrzebę likwidacji przejść podziemnych zastępując je naziemnymi przejściami dla pieszych. Przeciwnym takiemu rozwiązaniu był zaledwie co dwudziesty pytany.

487

ankietowanych gospodarstw domowych

90

procent dostrzega potrzebę rewitalizacji

87

procent chce likwidacji podziemnych przejść dla pieszych

Ponad połowa ankietowanych wskazuje także na potrzebę rozwoju usług centrotwórczych: instytucji kulturalno-oświatowych, handlu i usług. Pozwala to wnioskować, że z perspektywy mieszkańców na terenie ich dzielnicy powinny być realizowane i rewitalizowane zróżnicowane funkcje charakterystyczne dla śródmieścia.

Analizy eksperckie

Oprócz przeprowadzenia badań społecznych wraz z pracownikami Wydziału Architektury i Arbanistyki Politechniki Gdańskiej opracowany został szereg analiz obejmujący swoim zakresem:

 • Rozwój urbanistyczny miasta średniowiecznego i współczesno-nowożytnego.
 • Rozwój urbanistyczny miasta ery industrialnej.
 • Okres II wojny światowej i powojennej odbudowy.
 • Okres PRL-u i współczesność.
 • Wpływ przekształceń struktury urbanistycznej historycznego śródmieścia na Podwale Przedmiejskie w powojennej Polsce.
 • Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego.
 • Lokalizacje głównych skupisk funkcji.
 • Kluczowe projekty i przedsięwzięcia.
 • Układ transportowy Gdańska w 2011 r.
 • Układ transportowy Gdańska w 2014 r.
 • Wybrane elementy planowanego układu transportowego Gdańska.
 • Schemat funkcjonowania układu ulicznego śródmieścia do 2011 r.
 • Postulowany schemat funkcjonowania układu ulicznego śródmieścia.
 • Strukturę użytkowania terenu.
 • Strukturę zagospodarowania terenu.
 • Główne walory przyrodnicze.
 • Główne walory krajobrazowe.
 • Strukturę przestrzeni publicznych i ich charakter.
 • Główne wyzwania związane z transformacją obszaru.
 • Obecną sytuację społeczną obszaru.

 

 


Kreacja


Proces tworzenia strategii przekształceń Podwala Przedmiejskigo w Gdańsku realizowano wspólnie z mieszkańcami i innymi interesariuszami przedmiotowego obszaru. Prace były prowadzone w ścisłej współpracy z Wydziałem Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich.

Praca przebiegały zgodnie z metodą pełnej partycypacji, co oznacza podjęcie przez grupę planującą dyskusji nad danym problemem i samodzielne wypracowanie najlepszej opcji jego rozwiązania. Podejście takie pozwala na podjęcie dialogu pomiędzy poszczególnymi grupami interesu zanim powstanie sytuacja konfliktowa, tym samym minimalizując ryzyko jej wystąpienia na późniejszym etapie.

W trakcie realizacji projektu odbyły się dwie konferencje, cztery spotkania warsztatowe oraz siedem miesięcy konsultacji indywidualnych.

 


Rozwiązanie

Koncepcja zawiera nowy proponowany przebieg zwężonej ulicy Podwale Przedmiejskie z zachowaniem w miarę możliwości lokalizacji torowiska i dopełnienia obu stron ulicy nową zabudową tworzącą pierzeje. Na koncepcji pokazano również elementy kompozycji takie jak, wysokość zabudowy, dominanty kompozycyjne i wysokościowe, nowe ciągi piesze wraz z układem przestrzeni publicznych, w tym przestrzeni zielonych oraz naziemne przejścia dla pieszych. W kontekście zabudowy Podwala pokazano również pozostały kontekst potencjalnego zagospodarowania dla obszaru wpływającego na funkcjonowanie obszaru Podwala.

Pokazane rozwiązania ulicy Podwale zmienią jej charakter z roli granicy jaką pełni obecnie dla funkcjonujących podzielnic w obszar centralny dla większego zintegrowanego w ten sposób organizmu Śródmieścia.

[rev_slider koncepcja]

[rev_slider z_ulicy]

[rev_slider wizualizacje]

 

Strategia przekształceń Podwala Przedmiejskiego w Gdańsku [pdf]

 


Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Kontakt